Môže súdny prekladateľ odmietnuť vykonať súdny preklad?


Zväčša takéto konanie nie je bežnou praxou súdnych prekladateľov, avšak môže sa stať, že z najrôznejších príčin odmietne súdny prekladateľ výkon svojej činnosti. Pritom je splnený základný predpoklad na to, aby k predmetnému konaniu došlo, pretože súdny prekladateľ nesmie bezdôvodne odmietnuť vykonať požadovaný úkon. Zákon č. 382/2004 Z.z. taxatívne vymedzuje prípustné situácie, v prípade ktorých je súdny prekladateľ oprávnený odmietnuť vykonanie súdneho prekladu. Ide o prípady, kedy je súdny prekladateľ vo veci vykonania úkonu zaujatý alebo ak mu súd alebo iný orgán verejnej moci nepriznal v konaní preddavok na vykonanie úkonu.

Ďalej má právo súdny prekladateľ odmietnuť vykonanie súdneho prekladu, ak si je vedomý prekážok, ktoré by mu bránili alebo neumožnili vykonať úkon, na ktorý je oprávnený riadne a včas, ako napr. zdravotné ťažkosti, závažná pracovná alebo rodinná situácia.

Takisto sa môžete stretnúť so situáciou, kedy Vám súdny prekladateľ odmietne vyhotoviť preklad z dôvodu, že nie je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu. Je to veľmi častý prípad, pretože súdny prekladateľ pri vyhotovení svojho súdneho prekladu nesie zaň zodpovednosť, a teda je pochopiteľné, že by mal byť poistený pre prípad škôd, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vykonávaním činnosti.